top of page

Regulamin Strony

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin stanowi wykonanie zobowiązania wynikającego z art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).

2. Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania ze Strony internetowej Kancelarii.

3. Podmiotem prowadzącym Stronę internetową www.pflaw.pl jest:

 pflaw adwokaci i partnerzy, paweł frańczak kancelaria adwokacka, ul. Grzybowska 43, 1 piętro, G43 Office Center, Warszawa 00-855, NIP PL5542610789, REGON 146383404, e-mail: office@pflaw.pl

§ 2

Definicje

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia, o ile z dalszych postanowień Regulaminu nie wynika w sposób wyraźny nic innego, mają następujące znaczenie:

a) Administrator – administrator danych w rozumieniuRozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”;

b) Kancelaria – pflaw adwokaci i partnerzy, paweł frańczak kancelaria adwokacka, ul. Grzybowska 43, 1 piętro, G43 Office Center, Warszawa 00-855, NIP PL5542610789, REGON 146383404, e-mail: office@pflaw.pl;

c) Strona – strona internetowa Kancelarii znajdująca się pod adresem www.pflaw.pl;

d) Regulamin – regulamin Strony udostępniony pod adresem: www.pflaw.pl;

e) Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu RODO;

f) Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony na zasadach określonych w Regulaminie;

g) Formularz Kontaktowy – funkcjonalność Strony umożliwiająca Użytkownikowi nawiązanie kontaktu z Kancelarią, w celu podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy o świadczenie usług prawnych na żądanie Użytkownika.

§ 3

Zakres świadczonych usług

1. Świadczone w ramach Strony usługi polegają na:

a) udostępnianiu Użytkownikom zawartości Strony, w tym: informacji dotyczących Kancelarii oraz zakresu świadczonych przez nią usług, informacji w zakresie bieżącej działalności Kancelarii, jak również artykułów oraz publikacji dotyczących zagadnień prawnych;

b) umożliwieniu Użytkownikom Strony przesłania do Kancelarii wiadomości tekstowej za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

2. Skorzystanie z Formularza Kontaktowego wymaga podania przez Użytkownika niezbędnych danych, tj. swojego imienia i nazwiska, adresu poczty e-mail oraz numeru telefonu.

3. Korzystanie przez Kancelarię z danych podanych przez Użytkownika na potrzeby Formularza Kontaktowego odbywa się w sposób zgodny z postanowieniami Polityki Prywatności Strony.

§ 4

Zasady korzystania ze Strony

1. Korzystanie ze Strony odbywa się na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

2. Korzystanie przez Użytkowników ze Strony jest dobrowolne oraz nieodpłatne.

3. Korzystanie ze Strony przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz ze zgodą na używanie przez Stronę plików cookies.

4. Użytkownik ma obowiązek korzystania ze Strony w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.

5. Użytkownikom zabrania się w szczególności:

a) podawania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd danych osobowych lub innych informacji używanych przy sposobności korzystania z funkcjonalności Strony, w szczególności Formularza Kontaktowego;

b) dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym zniesławiającym lub naruszającym dobra osobiste Kancelarii, osób z nią współpracujących lub osób trzecich;

c) jakiegokolwiek ingerowania w działanie Strony oraz jej kod, używania lub zamieszczania wirusów i innego, złośliwego oprogramowania, jak również niedozwolonych rozszerzeń, przekierowań i wszelkich instrumentów, które mogłyby w sposób negatywny oddziaływać na funkcjonowanie Strony, urządzeń oraz oprogramowania używanego przez Kancelarię lub innych Użytkowników.

§ 5

Wymagania techniczne

1. Korzystanie ze Strony wymaga dysponowania urządzeniem umożliwiającym dostęp do sieci Internet, wyposażonym w przeglądarkę internetową.

2. Strona wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności Strony.

§ 6

Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń, co do prawidłowości funkcjonowania Strony na adres e-mail: office@pflaw.pl

2. Użytkownik korzystający z usług wyszczególnionych w § 3 niniejszego Regulaminu ma prawo składania reklamacji na adres e-mail: office@pflaw.pl

3. Zgłaszane przez Użytkownik zastrzeżenia i reklamacje powinny zawierać szczegółowy opis zaistniałego problemu oraz adres e-mail Użytkownika, umożliwiający zwrotny kontakt w sprawie zgłoszenia. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji, niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie.

4. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona Użytkownikowi w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji, w zakresie zgodnym z ust. 3 powyżej.

§ 7

Odpowiedzialność

1. Z uwagi na przyczyny techniczne możliwe jest wystąpienie awarii Strony lub innych nieprawidłowości w jej działaniu. Zdarzenia te mogą okresowo uniemożliwić lub utrudnić zarówno dostęp do Strony, jak i prawidłowe z niej korzystanie.

2. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony wynikłe ze zdarzeń opisanych w ust. 1, jak również z innych przyczyn niezależnych od Kancelarii.

§ 8

Zmiany regulaminu

1. Kancelaria zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu.

2. Wszelkie zmiany w treści Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania nowego brzmienia Regulaminu na Stronie.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na Stronie.

bottom of page