top of page

 

Niektóre nasze projekty i klienci:

Emisja obligacji zamiennych na akcje i warrantów subskrypcyjnych spółki publicznej

 

Pflaw został zaangażowany do obsługi procesu inwestycji w obligacje zamienne na akcje oraz warranty subskrypcyjne polskiej spółki publicznej z branży technologicznej. Wartość inwestycji to w przybliżeniu 42,5 mln PLN. Emisja dokonywana jest jako oferta prywatna w formule inwestycji PIPE. Pflaw reprezentuje inwestora, butikową międzynarodową firmę inwestycyjną. Proces będzie wymagał zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Pflaw jest zaangażowane w proces negocjowania umowy inwestycyjnej i warunków emisji oraz...

Estońskie przepisy AML

 

Pflaw został zaangażowany w procesie analizy wymogów estońskich przepisów AML dla planowanej inwestycji w estońską spółkę działającą w branży Fintech i DLT. Prawnicy pflaw analizowali estońskie przepisy prawa, wytyczne oraz rekomendacje lokalnych organów nadzoru oraz informacji finansowej. Efektem pracy jest praktyczne memorandum opisujące niezbędne działania, procedury oraz raportowanie w celu osiągnięcia zgodności z estońskimi wymogami AML/CFT oraz...

Audyt zgodności polskiego banku z Rozporządzeniem UE 565/2017, Rozporządzeniami Ministra Finansów i wytycznymi KNF.

Pflaw był zaangażowany w proces kontroli zgodności dużej polskiej grupy bankowej z Rozporządzeniem UE 565/2017, Rozporządzeniami Ministra Finansów i wytycznymi KNF. Proces obejmował przegląd dokumentów i informacji przedstawianych klientom banku, a także wewnętrzne polityki, procedury,  materiały marketingowe i algorytmy oceny. Rezultatem audytu był kompleksowy raport, w którym zaznaczone były obszary potencjalnego ryzyka wraz ze szczegółowymi zaleceniami sugerowanych zmian...

Implementacja wymogów dot. cloud computingu i outsourcingu

Kancelaria pflaw została zaangażowana do procesu negocjacji umowy z dostawcą technologii działającej w oparciu o technologię chmury obliczeniowej. Proces obejmuje dostosowanie umowy do Komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego korzystania przez podmioty nadzorowane z usług przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej, z dnia 23 października 2017 r. oraz wymogów dot. outsourcingu zgodnie z ustawą o obrocie

Analiza prawnoporównawcza przepisów Polski i UK

Kancelaria pflaw została zaangażowana do przygotowania analizy prawnoporównawczej regulacji Polski i Wielkiej Brytanii dotyczących wybranych usług maklerskich. Analiza obejmuje porównanie polskich ustaw i rozporządzeń z przepisami UK oraz regulacjami Handbook Financial Conduct Authority. Analiza sporządzana jest na potrzeby zawiadomienia o zamiarze wykonywania działalności maklerskiej w państwie członkowskim...

Uzyskanie licencji na podstawie PSD2

Kancelaria pflaw została zaangażowana w proces ubiegania się o zezwolenie na wykonywanie działalności w charakterze instytucji płatniczej przez spółkę zależną znanej polskiej grupy finansowej. Prawnicy kancelarii biorą aktywny udział w pracach międzynarodowej grupy prawników i ekspertów, zapewniając przygotowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby procesu licencyjnego oraz ustalając działania mające na celu rozpoczęcie świadczenia usług płatniczych w jednym z

Obsługa prawna pozyskania dostawcy płynności dla grupy finansowej

Kancelaria pflaw doradza międzynarodowej grupie kapitałowej w procesie rozszerzenia działalności maklerskiej o nowe usługi i rynki. Doradztwo kancelarii obejmuje proces znalezienia banku inwestycyjnego, który dostarczy klientowi instytucjoną płynność oraz usługi custody na wybranych rynkach UE i USA...

Analiza wymogów nabycia zagranicznego domu maklerskiego

Nasza kancelaria została zaangażowania do przygotowania analizy możliwości oraz kosztów nabycia domu maklerskiego na terytorium Unii Europejskiej na rzecz międzynarodowej firmy sprzedającej technologię transakcyjną. Analiza obejmuje koszty prowadzenia działalności DM, wymagania kadrowe, możliwość oraz wymagania outsourcingu, koszt obsługi prawnej dotyczącej zakupu spółki, obowiązki raportowe oraz operacyjne...

Wdrożenie wytycznych KNF dot. instrumentów pochodnych OTC

Kancelaria pflaw została zaangażowana do oceny dostosowania się zagranicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej działalności na terytorium Polski do wytycznych oraz stanowisk Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących obrotu pochodnymi instrumentami finansowymi na rynku OTC tzw. rynku „forex”. Ocena będzie obejmowała m.in. zgodność firmy inwestycyjnej ze stanowiskmi KNF wydanymi począwszy od 2013 oraz Wytycznymi dotyczącymi świadczenia usług maklerskich na

 

Nabycie zagranicznego domu maklerskiego

Prawnicy Kancelarii pflaw doradzają przy transakcji nabycia zagranicznego domu maklerskiego przez spółkę zależną znanej polskiej grupy finansowej. Usługi kancelarii polegają na znalezieniu sprzedawcy, negocjacji umowy sprzedaży akcji oraz umowy escrow, doradztwo regulacyjne przy procesie uzyskiwania zezwolenia na przejęcie domu maklerskiego, procesie rozszerzenia licencji oraz procesie rozpoczęcia świadczenia usług w innych krajach Unii Europejskiej (paszportowanie MIFID)...

Wdrożenie Dyrektywy AMLD4 w instytucji finansowej

Prawnicy Kancelarii pflaw zostali zaangażowani do procesu wdrożenia w instytucji finansowej procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnej z wymogami znowelizowanej na podstawie Dyrektywy AMLD4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Projekt obejmował przygotowanie procedury AML oraz grupowej procedury AML dla grupy kapitałowej instytucji finansowych...

Doradztwo prawne dla spółki działającej w branży „wearables”

Prawnicy Kancelarii pflaw mieli przyjemność doradzać klientowi w zagadnieniach prawnych związanych z planowanym debiutem innowacyjnej usługi, umożliwiającej – za pomocą aplikacji mobilnej – porównywanie rezultatów aktywności fizycznej pomiędzy użytkownikami popularnych aplikacji sportowych oraz promującej zdrowy styl życia poprzez wynagradzanie osób aktywnych fizycznie specjalnymi ofertami handlowymi u partnerów klienta. Doradztwo na rzecz Klienta obejmowało m.in. przygotowanie regulaminu

Wdrożenie RODO w spółkach działających w oparciu o „big data”

Kancelaria pflaw doradzała w dostosowaniu działalności spółek start-up-owych do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). Prawnicy kancelarii doradzali klientom w przygotowaniu oraz wdrożeniu polityk i procedur mających zapewnić zgodność z RODO, w tym w przeprowadzeniu oceny skutków operacji przetwarzania danych. Przeprowadzone dostosowanie uwzględniało takie elementy jak przetwarzanie danych osobowych z zastosowaniem nowych technologii, profilowanie

Uzyskanie licencji PSD2 dla kantoru walutowego z e-walletem

Prawnicy pflaw zostali zaangażowani w proces tworzenia międzynarodoweego kantoru wymiany walut wraz z e-walletem, w oparciu o reżim dyrektywy unijnej PSD2, dla znanego holdingu finansowego. Proces koncentruje się na znalezieniu najlepszej lokalizacji dla kantoru. Aspekty, które są analizowane, koncentrują się w szczególności na wymaganiach licencyjnych PSD2, czasie licencjonowania, kosztach licencjonowania, wymogach organizacyjnych i funkcjonalnych dotyczących

Lokalizacji dla giełdy kryptowalut

Prawnicy pflaw doradzali w sprawie najlepszej możliwej lokalizacji giełdy blockchain. Analiza skupiła się na kilku lokalizacjach z EOG, w tym Estonii, Luksemburga, Szwajcarii, Malty, Litwy, Gibraltaru. Analizowane aspekty koncentrowały się w szczególności na wymaganiach licencyjnych PSD2, czasie licencjonowania, kosztach licencjonowania, wymogach organizacyjnych i funkcjonalnych dotyczących oraz tzw. Substancji, kosztach funkcjonowania – w tym wymogach dotyczących

Transgraniczna migracja spółki

Prawnicy pflaw zostali zaangażowani do pierwszego procesu transgranicznej migracji giełdowej spółki z Cypru do Polski. Migracja oparta jest na regulacji zarówno Polski, jak i Cypru oraz wyrokach kilku spraw rozpoznawanych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wcześniej Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Prawnicy koordynują proces międzynarodowego zespołu prawników z udziałem zespołów prawniczych giełdy i izby rozliczeniowej...

RODO dla spółek "big data"

Prawnicy Kancelarii pflaw z powodzeniem wdrożyli regulacje RODO w kilku przedsiębiorstwach, w tym spółce z branży finansowej, budowlanej i e-commerce. Wdrożenie skoncentrowało się na aspektach ochrony danych osobowych, takich jak projektowanie polityk ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemów informatycznych, w tym procesów ciągłości działania oraz ustanowienie funkcji Inspektora Ochrony Danych. Prawnicy doradzali również w zakresie...

Kotwica 1
bottom of page