top of page

Polityka Prywatności 

 

I. Postanowienia ogólne 

Celem niniejszej Polityki Prywatności pflaw advocates & partners (dalej: „Polityka”) jest szczegółowy opis sposobu, w jaki pflaw adwokaci i partnerzy, paweł frańczak kancelaria adwokacka, ul. Grzybowska 43, 1 piętro, G43 Office Center, Warszawa 00-855, NIP PL5542610789, REGON 146383404, e-mail: office@pflaw.pl (dalej: „PFaw”, „my”) będzie gromadziła i wykorzystywała informacje przekazywane przez osoby korzystające ze strony internetowej PFlaw (dalej: „Klientów”), w tym również w odpowiednich przypadkach dane osobowe. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką. 

II. Ochrona danych osobowych naszych Klientów  

PFlaw przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających z naszej strony internetowej oraz wszelkich dostępnych za jej pośrednictwem usług (dalej: „Portal”, „Witryna”). Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomocą Portalu przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L 119, 04/05/2016, s. 1-88) (dalej: „RODO”). Naszym priorytetem jest ochrona praw i wolności osób, które udostępniły nam swoje dane osobowe. Korzystanie z Portalu w zakresie podstawowym nie jest uzależnione od udostępnienia PFlaw danych osobowych Klienta. Udostępnienie danych osobowych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych osobowych jest niezbędne dla celów świadczenia usług przez PFlaw.

Rozumiemy, jak ważne jest zachowanie poufności względem danych osobowych. Powierzając nam swoje dane, Klient może być pewny, że dołożymy wszelkich starań w celu zachowania ich w tajemnicy. Podjęliśmy wymierne kroki w celu zapewnienia, iż dane Klientów będą przechowywane w sposób poufny, bezpieczny i nienaruszony. 

Kto jest administratorem danych Klienta?

W chwili przesłania nam swoich danych osobowych pflaw adwokaci i partnerzy, paweł frańczak kancelaria adwokacka, ul. Grzybowska 43, 1 piętro, G43 Office Center, Warszawa 00-855, NIP PL5542610789, REGON 146383404, email: office@pflaw.pl  staje się ich administratorem w rozumieniu RODO.

Dostęp do danych osobowych Klientów przyznajemy wyłącznie tym pracownikom lub partnerom, którym wiedza ta jest niezbędna do zapewnienia wsparcia w zakresie realizacji naszych usług. Wdrożyliśmy procedury w zakresie zabezpieczenia i użytkowania danych osobowych. 

W jaki sposób chronimy informacje?

Chociaż PFlaw dokłada należytej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych nam danych, Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Internetu nie jest do końca bezpieczne i dlatego nie możemy w każdym przypadku zagwarantować bezpieczeństwa lub nienaruszalności danych osobowych przekazanych nam przez Klienta lub Klientowi przez Internet.

Jakiego rodzaju informacje o Klientu gromadzimy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej?

Korzystanie z usług PFlaw będzie wymagało podania określonych informacji. Informacje te mogą obejmować m.in imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, dane kontaktowe, dane do dokonywania płatności, a także inne niezbędne informacje, w szczególności wymagane przez właściwe przepisy prawa. Okresowo możemy również wymagać podania dalszych informacji w celu usprawnienia świadczonych usług. Większość informacji uzyskujemy bezpośrednio od Państwa za pośrednictwem wniosków lub innych formularzy, a także poprzez prowadzenie rejestrów informacji podawanych nam w toku usług świadczonych na bieżąco na rzecz naszych klientów.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z zawieraniem lub wykonywaniem umów i w celu marketingu produktów i usług oferowanych PFlaw zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 orazustawą o ochronie danych osobowych.

Komu udostępniamy dane osobowe Klientów?

PFlaw może udostępniać dane osobowe Klientów podmiotom współpracującym, które współpracują z PFlaw (kancelarie, współpracownicy, banki, firmy inwestycyjne, audytorzy, firmy dostarczające inne usługi finansowe, firmy informatyczne, doradcze lub firmy kurierskie) z zastrzeżeniem właściwych przepisów prawa.

Lokalizacja

Świadczenie przez PFlaw usług może wymagać przekazania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz PFlaw w innych krajach, w tym w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku przekazania do krajów, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, PFlaw stosuje zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma możliwość uzyskania kopii jej danych.

Organy państwowe

W przypadku, gdy o udostępnienie danych osobowych Klienta wystąpią do PFlaw uprawnione organy państwowe, w szczególności organy ścigania, organy egzekucyjne, organy kontroli skarbowej, sądy,organ publiczny powołany w celu ochrony danych osobowych, PFlaw udostępnia dane osobowe Klienta jedynie w zakresie w jakim pozwalają na to przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz w zakresie w jakim nie narusza to obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Klienta?

PFlaw przechowuje dane osobowe Klienta przez okres obowiązywania umowy łączącej Klienta z PFlaw dla celów realizacji usługi, jak również do celów marketingowych. Dane PFlaw będzie przechowywać jeszcze przez okres 10 lat od wygaśnięcia stosunku umownego dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Jakie są prawa Klienta w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych?

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Zgodnie z art. 21 RODO, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych, jeżeli PFlaw przetwarza jego dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, np. w związku z wykonywaniem umowy, marketingiem produktów i usług, prowadzeniem statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności Portalu oraz ułatwieniem korzystania z Portalu.

Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i PFlaw nie będzie miała innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Klienta, PFlaw usunie dane Klienta, wobec wykorzystania których Klient wniósł sprzeciw.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Zgodnie z art. 18 RODO, Klient może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacji gdy Klient kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych (wówczas PFlaw ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych Klienta, nie dłużej jednak niż na 14 dni), gdy przetwarzanie danych Klienta jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient żąda ograniczenia ich wykorzystania, gdy dane osobowe Klienta nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ale są potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także gdy Klient wniósł sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych (wówczas PFlaw ogranicza przetwarzanie danych na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów Klienta, jego praw i wolności przeważa nad interesami, które PFlaw realizuje przy przetwarzaniu danych osobowych Klienta).

Prawo do dostępu, sprostowania i usunięcia informacji o Klientu

Art. 15 RODO stanowi, że Klient ma prawo uzyskać od PFlaw potwierdzenie, czy jego dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, uzyskać informacje m.in. o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto, Klient ma prawo do otrzymania kopii wszelkich posiadanych przez PFlaw danych osobowych na jego temat oraz do poinformowania PFlaw o wszelkich zauważonych nieścisłościach. Przewidziane są jednak w tym zakresie wyjątki. Klient w dowolnym momencie może powiadomić PFlaw o tym, że jego dane uległy zmianie lub że pragnie, aby PFlaw sprostowała lub usunęła posiadane przez nią dane osobowe użytkownika. Zgodnie z poleceniem dokonamy zmiany, poprawy lub usunięcia danych osobowych z naszej bazy, z wyłączeniem jednak zakresu, w jakim jesteśmy zobowiązani do przechowywania ich na mocy regulacji lub przepisów prawa w celu świadczenia na rzecz użytkownika usług, o jakie się do nas zwrócił lub prowadzenia stosownych rejestrów działalności.

Prawo do przenoszenia danych

Zgodnie z art. 20 RODO, Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczył, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.

W jakim czasie spełniamy żądanie Klienta?

Jeżeli Klient występuje do nas z żądaniem wykonania któregoś z wymienionych powyżej uprawnień, to spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymaniu. W przypadku, gdy nie będziemy mogli spełnić żądania Klienta w ciągu miesiąca z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę otrzymanych żądań, to spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. Klient będzie informowany uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Jak się można z nami kontaktować?

W celu zgłoszenia wniosku o dostęp do danych, należy skontaktować się z nami weryfikując swoją tożsamość oraz podając o jakie informacje chodzi. Klient może się skontaktować z administratorem pod adresem e-mail: office@pflaw.pl.

III. Używanie ciasteczek – pliki cookie

PFlaw używa plików cookie do gromadzenia informacji. Pliki cookie to niewielkie pliki danych, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (dysku twardym) Klienta Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dlaczego używamy plików cookie?

PFlaw wykorzystuje pliki cookie w następujących celach:

  1. zapewnienia Klientowi precyzyjnego i dogodniejszego korzystania z Witryny, dostosowania zawartości stron internetowych PFlaw do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania z Portalu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klienta;

  2. badania aktywności Klienta na Portalu w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron, jak również identyfikowanie źródła, z którego Klient trafił na Witrynę;

  3. Ciasteczka są często wykorzystywane przez wiele witryn w Internecie. Klient może wybrać czy i w jaki sposób ciasteczko będzie akceptowane poprzez zmianę preferencji i opcji w swojej przeglądarce. Jeżeli Klient zdecyduje się wyłączyć obsługę ciasteczek w swojej przeglądarce, dostęp do niektórych części Witryny może być niemożliwy.

PFlaw stosuje dwa główne rodzaje plików cookie:

  1. tzw. cookies stałe (z ang. „persistent cookies”) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta;

  2. tzw. cookies sesyjne (z ang. „session cookies”) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania się lub zamknięcia okna przeglądarki.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Klienta. Użytkownicy Witryny mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczaniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies, w tym wyłączania, blokowania i usuwania plików cookies, dostępne są w ustawieniach oprogramowania konkretnej przeglądarki internetowej.

PFlaw informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na działanie niektórych funkcjonalności dostępnych na stronach Witryny. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

IV. Odnośniki do innych stron internetowych

Na naszej witrynie dostępne są odnośniki do witryn prowadzonych przez inne podmioty. Odnośniki te podajemy dla wygody Klienta, jednak nie dokonujemy przeglądów, kontroli ani nie monitorujemy praktyk w zakresie prywatności obowiązujących na witrynach prowadzonych przez inne podmioty. Niniejsza Polityka nie odnosi się do witryn prowadzonych przez osoby trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania witryn prowadzonych przez osoby trzecie.

V. Postanowienia końcowe

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki na stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia. Zachęcamy Klientów do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszej Polityki w celu śledzenia zmian w jej treści. Korzystanie z niniejszej witryny jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszej Polityki.

Wszelkie spory dotyczące niniejszej Polityki nierozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

bottom of page